Chủ đầu tư gặp vạ vì tên dự án

Vị trí xây dựng dự án Sunshine Continental Cụ thể, văn bản ghi rõ, trong thời gia ...